Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JOUW WENDING – Februari 2021

1. 
De eenmanszaak Jouw Wending heeft tot doel het verrichten van werkzaamheden op het gebied van coaching en begeleiding, is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de KvK onder nummer 74259229.

2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jouw Wending aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en overige werkzaamheden en op alle rechtsverhoudingen tussen Jouw Wending en derden.

3.
Alle opdrachten worden met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Jouw Wending, ook indien het de (al dan niet stilzwijgende) bedoeling van de opdrachtgever of Jouw Wending is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Jouw Wending van tijd tot tijd worden vastgesteld. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere door Jouw Wending namens of ten behoeve van de opdrachtgever of een derde gemaakte kosten, tenzij anders vermeld.

5.
Er geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling heeft Jouw Wending het recht rente en in voorkomend geval incassokosten in rekening te brengen over alle verschuldigde bedragen.

6.
Jouw Wending heeft het recht om te verlangen dat de opdrachtgever voor aanvang van de uitvoering van opgedragen werkzaamheden, of gedurende de uitvoering daarvan indien naar de mening van Jouw Wending daartoe aanleiding bestaat, een voorschotbetaling doet en/of eventuele openstaande facturen (eerst) betaalt. Jouw Wending kan de uitvoering van de werkzaamheden opschorten of staken indien en zolang de (voorschot)betaling niet door Jouw Wending is ontvangen.

7.
Iedere aansprakelijkheid van Jouw Wending is beperkt tot het door Jouw Wending in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte factuurbedrag.

8.
De keuze van (een) door Jouw Wending in het kader van de uitvoering van werkzaamheden in te schakelen derde(n) gebeurt, waar mogelijk, in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Jouw Wending is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Jouw Wending eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

9.
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden mogen geen gebruik maken van het resultaat van de verrichte werkzaamheden en kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

10.
Indien de opdrachtgever het resultaat van de door Jouw Wending voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt of daarover aan derden mededelingen doet, is de opdrachtgever jegens Jouw Wending gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van het resultaat van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

11.
Jouw Wending behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. In ieder geval blijven alle trainingen, adviezen, content, coachsessies, presentaties, e-learning en ontwikkelde materialen ten behoeve van de verrichte werkzaamheden eigendom van Jouw Wending en mogen zonder toestemming niet verspreid of verveelvoudigd worden.

12.
Het staat Jouw Wending vrij om alle materialen en teksten door of met Jouw Wending gemaakt in het kader van de opdracht te gebruiken of hergebruiken voor andere doeleinden of opdrachtgevers. Het intellectueel eigendom van alle materialen blijft bij Jouw Wending, tenzij anders is overeengekomen.

13.
Jouw Wending behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

14.
Zowel Jouw Wending als de opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de opdracht geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.

15.
Behalve indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jouw Wending vrijwaart de opdrachtgever Jouw Wending voor en tegen en zal de opdrachtgever Jouw Wending schadeloos stellen met betrekking tot alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Jouw Wending mocht hebben of jegens Jouw Wending mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met de werkzaamheden die zijn verricht door Jouw Wending voor de opdrachtgever of die op een andere manier verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan Jouw Wending. Hieronder worden mede verstaan schade die Jouw Wending lijdt en kosten en uitgaven die Jouw Wending maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

16.
Jouw Wending beschikt over een privacyverklaring, welke te raadplegen is op haar website.

17.
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die door of namens Jouw Wending bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn of worden.

18.
De rechtsverhouding tussen Jouw Wending en de opdrachtgever of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met (i) de door Jouw Wending verrichte of aan Jouw Wending opgedragen werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met de opdrachtgever of andere derde zullen zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van en uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.

19.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.jouwwending.nl en worden op eerste verzoek toegestuurd.

 

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief en ontvang inspiratie, updates, tips en mijn nieuwste podcastafleveringen in je mailbox!